loader
Esküvői ruha webes katalógus

1066 Budapest, Teréz krt. 12. Bejelentkezés: 06-20/85-111-58
Nyitvatartás: hétköznap: 11-18 óráig szombaton: 10-13 óráig
Kereső
 
 
 
 
Esküvői ruha O-1809
Akciós esküvői ruhák
Esküvői ruha O-1810
Kismama ruha OK-429
Piactér kínálata

A Allemode.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

Amint azt az Európai Unió 679/2016 (“GDPR”) rendelete előírja, az alábbiakban megadjuk a felhasználónak  a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos törvény által előírt információkat.


1    Megfelelés a jogszabályoknak
1.1
Az Adatkezelő a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.
1.2
Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv.értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.
(a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ("Avtv.")
(b) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
(c) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

1.3
Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítsuk.2    Általános adatkezelési elvek
2.1
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Meditate.  Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.2
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a művészek részére...........
2.3
Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
2.4
Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
2.5
Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai - azaz személyes adatnak nem minősülő - adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.
2.6
Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
2.7
Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
2.8
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
2.9
Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Adatvédelmi nyilatkozat

Cégnév: Simonits Gyöngyi  EV
Adószám: 77525532-1-33
Üzlet: 1066 Budapest, Teréz körút 12. félemelet/2.
e-mail cím: info@allemode.hu

Az Ön személyes adatainak védelme az allemode.hu számára kiemelt fontosságú. Az internetes kapcsolat felvételkor, levelezés során, kölcsönszerződés és bizományosi szerződéskötése, vagy egyéb fel nem sorolt módon megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény), valamint az Európai Unió 679/2016 (“GDPR”) rendeletének, amely mehgatározza a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos törvény által előírt információkat.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat, forgalmazó). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az Ön személyes adatainak kezelésével együtt járó tevékenységek:

- Kölcsönszerződés, bizományosi szerződés megkötése (név, cím, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány száma, termékek, termékek adatai )

- Interneten történő levelezés (név, e-mail cím, telefonszám, termékek, termékek adatai)

- Számviteli célú számlamegőrzés (Kölcsönszerződés, bizományosi szerződés /név, cím, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány száma, termékek, termékek adatai )

Önt az adatkezelés során az alábbi jogok illetik meg, melyek biztosítják arról, hogy adatait a legnagyobb gondossággal kezeljük.

- Tájékoztatáshoz való jog

- Helyesbítéshez való jog

- Törléshez való jog

Jogérvényesítési eljárást kezdeményezésnek lehetőségei:

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Ide fordulhatnak, ha felmerül a jogellenes adatkezelés gyanúja.

A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Telefonszám: 06 1 391 1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

- Bírósághoz fordulás joga Adatvédelmi jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatnak. Az eljárás a lakóhely szerinti törvényszéken is megindítható. Adatvédelmi jogsértéssel kapcsolatos ügyekben a Bíróság soron kívül jár el.

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdésükkel, észrevételükkel üzletünk szívesen a rendelkezésükre áll.Frissítve: 2018. május 20.